Akustik i 44 år!

X
Välkommen, 44 års arbete i branschen ger dig ett stort utbud av produkter. Hittar du inte vad du söker - ring 0500-491355!

Avancerad sökning:

Minimera
Fritext
Artikelnr
Namn
Leverantör
Färg
Format
Tjocklek
Artikelgrupp
Kanttyp
Placering
Montagesätt
 


BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation

Dokument-ID 7502:1

Varunamn

Absoflex Flex

Artikel-nr/ID-begrepp

7502, 7532, 7582, 7592, 7572, 75XX

Varugrupp

BK04 - 03399 ( Innertak- och väggsystem övrigt)

☒Ny deklaration

☐Ändrad deklaration

Vid ändrad deklaration

Är varan förändrad?

Ändringen avser 

☐Nej

☐Ja

Ändrad vara identifieras genom 

Upprättad/ändrad den 150928

Kontrollerad utan ändring den 

Övriga upplysningar: Produkten förekommer i annat format och kulör.

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn B&L Lund AB 

Organisationsnr/DUNS-nr 5560978297

Adress Samuelsgården

52198 Broddetorp

Kontaktperson Bengt Lund

Telefon 0500-491355

Webbplats: www.absoflex.se

E-post bengt@bllund.se

Har företaget miljöledningssystem?

☒Ja

☐Nej

Företaget är certifierat enligt

ISO 9000

ISO 14000

Annat

Om ”annat”, specificera: Företaget är Poveldiplomerat.

Övriga upplysningar: 

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige

Om land ej kan anges, ange orsak 

Användningsområde Ljudabsorbent för inomhusmiljö. Exempelvis skolor eller kontorslokaler.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

☒Ej relevant

☐Ja

☐Nej

Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:

Klassificering 

Märkning 

☒Ej relevant

Är varan registrerad i BASTA?

☐Ja

☒Nej

Är varan miljömärkt?

☐ Kriterier saknas

☐Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera: 

Finns miljödeklaration typ III för varan?

☐Ja

☒Nej

Övriga upplysningar: 

4 Innehåll (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

MDF3910 gStenullsskiva

Mineralull

3860 gR38 S2, S36/37

Isolerande

Trevira CS tyg

Polyester, PES

535 gLim

Etylgen-vinylacetat

300 gPolyesterremsor

Polyester, PES

280 g

CAS 205038599

Stenullsskiva

Glasfiberväv

120 gStenullsskiva

Bakelit

90 g

Bindemedel

Stenullsskiva

Lim (polyvinylacetat)

47 gHäftklammer

Metall

15 gStenulsskiva

Mineralolja

8 g

Dammbindande

Övriga upplysningar: Värden gäller för produkt med format 1200x975x54 mm med totalvikt ca 9165 g. Andra format förekommer.


Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassificering

Kommentar

Övriga upplysningar: Produkten innehåller inga nanopartiklar eller nanomaterial.

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

☒ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”

☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad: 

Redovisningen avser enhet av varan per kg

☒Redovisad vara

☐Varans varugrupp

☐Varans
tillverkningsenhet

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan

☐Ej relevant

Råvara/insatsvara

Mängd och enhet

Kommentar

Stenullsskiva

ca 450 gMDF-skiva

ca 430 gTrevira CS - Polyesterväv

ca 60 gLim

ca 30 gPolyesterremsor

ca 30 gAnge återvunna material som använts vid tillverkning av varan

☐Ej relevant

Materialslag

Mängd och enhet

Kommentar

Briketter

ca 180 g

Återvunnet processpill

Härdat stenullsavfall

ca 50 g

Återvunnet stenullsspill, Rewool mm.

Polyester

ca 20 g

Polyesterremsor

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

☐ Ej relevant

Energislag

Mängd och enhet

Kommentar

Koks

Ca 0,7 kWhEldningsolja 1

Ca 0,2 kWhEl

< 0,5 kWhGasol

Ca 0,02 kWhAnge transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

☐Ej relevant

Transportslag

Andel %

Kommentar

Bil

100

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar

☐Ej relevant

Emissionsslag

Mängd och enhet

Kommentar

Koldioxid

ca 360 gSvaveldioxid

ca 0,4 gAmmoniak

Ca 0,4 gKväveoxider

Ca 0,2 gStoft

Ca 0,1 gAnge restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

☐Ej relevant

Restprodukt

Avfallskod

Mängd

Andel som återvinns

Kommentar

Materialåtervinns %

Energiåtervinns %

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?

☒Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera:

Paroc Stenull tillverkas genom att råäÖvriga upplysningar: 


6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

☐Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

☐ Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

☐Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

☐Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Övriga upplysningar: Vid montage utfört av leverantören återtar och om möjligt återanvänder leverantören emballaget

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

☐Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Om ”ja”, specificera: Bör lagras i torra mijöer skyddad från väta.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

☐Ej relevant

☐Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera: 

Övriga upplysningar: 

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

☐Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera: 

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

☐Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera: 

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:

a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

☐5 år

☐10 år

☐15 år

☒25 år

☐>50 år

Kommentar

Erfarenhetsmässig referens.

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet  år


Övriga upplysningar: Stenullsskivan har en livslängd på över 50 år.

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

☐Ej relevant

☒Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera:
Synlig infärstning ar ytskikt möjliggör en enkel demontering.

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

☐Ej relevant

☐Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera:


Övriga upplysningar: 

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

☐Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Om ”ja”, specificera:
Produkten kan återanvändas genom att monteras på annan plats.

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

☐Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Om ”ja”, specificera:
Kan delvis materialåtervinnas som plast.Isolerskivan kan återvinnas som rivningsspill.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

☐Ej relevant

☒Ja

☐Nej

Om ”ja”, specificera:
Delar av produkten kan energiåtervinnas.

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

☐Ej relevant

☒Ja

☒Nej

Om ”ja”, specificera:
Rewool

Ange avfallskod för den levererade varan 17 06 04

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

☐Ja

☒Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda varan 

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

☐Ja

☒Nej

Övriga upplysningar: Avfallskarakterisering enligt Naturvårdsverkets föreskrift om deponering av avfall (NFS 2004:10) ger att uppkommet avfall kan deponeras på deponi för icke-farligt avfall.


11 Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

☐Varan avger inga emissioner

Typ av emission

Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h]

Mätmetod

Kommentar


4 veckor

26 veckor

TVOC 

< 20 μg/m²h

< 20 μg/m²h

KammarmetodenEnskilda VOC

< 5 μg/m²h

< 5 μg/m²h

KammarmetodenFormaldehyd

< 15 μg/m²h

< 15 μg/m²h

KammarmetodenKan varan ge upphov till eget buller?

☐Ej relevant

☐Ja

☒Nej

Värde 

Enhet 

Mätmetod: 

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

☐Ej relevant

☐Ja

☒Nej

Värde 

Enhet 

Mätmetod 

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

☐Ej relevant

☐Ja

☒Nej

Värde 

Enhet 

Mätmetod 

Övriga upplysningar: Stenullsskivan är certifierad för emissionsklass M1 (SE M1.RTS.FI).Understiger klart de angivna

emissionsgränserna avseende formaldehyd, TVOC och ammoniak.

Trevira CS tyget’s formaldehydemissioner understiger 50 ppm vid mätning enligt Japanese Law 112.
HänvisningarBilagorUppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

1Bästsäljare

X

Tipsa en vän:

Minimera
Text
Direktlänk till denna sida
Länken ovan kommer att bakas in i ditt tips!