Akustik i 44 år!

X
Välkommen, 44 års arbete i branschen ger dig ett stort utbud av produkter. Hittar du inte vad du söker - ring 0500-491355!

Avancerad sökning:

Minimera
Fritext
Artikelnr
Namn
Leverantör
Färg
Format
Tjocklek
Artikelgrupp
Kanttyp
Placering
Montagesätt
 


BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation

Dokument-ID 6937:2

Varunamn

Absorbent Vit Polyetenfolie 1200x600

Artikel-nr/ID-begrepp

6937

Varugrupp

Absoflex

Ny deklaration

Ändrad deklaration

Vid ändrad deklaration

Är varan förändrad?

Ändringen avser 1

Nej

Ja

Ändrad vara identifieras genom      

Upprättad/ändrad den 090618

Kontrollerad utan ändring den      

Övriga upplysningar: Ändringen har skett i form av komplettering av uppgifter, varan är ej förändrad

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn B&L Lund AB

Organisationsnr/DUNS-nr 5560978297

Adress Samuelsgården

52198 Broddetorp

Kontaktperson Bengt Lund

Telefon 0500-491355

Webbplats: www.absoflex.se

E-post bengt@bllund.se

Har företaget miljöledningssystem?

Ja

Nej

Företaget är certifierat enligt

ISO 9000

ISO 14000

Annat

Om ”annat”, specificera: Företaget har Svensk miljöbas certifiering.

Övriga upplysningar:  

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige

Om land ej kan anges, ange orsak      

Användningsområde Ljudabsorbent speciellt anpassad för för lokaler med högt ställda hygienkrav. Kan monteras parallellt med tak, hängandes vertikalt från tak samt på vägg.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Ange enligt kemikalie­inspektionens regelverk:

Klassificering      

Märkning      

Ej relevant

Är varan registrerad i BASTA?

Ja

Nej

Är varan miljömärkt?

Kriterier saknas

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Finns miljödeklaration typ III för varan?

Ja

Nej

Övriga upplysningar: Produktens omslutande polyetenfolie är godkänd för livsmedelskontakt enligt FDA och BGvv.

4 Innehåll (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassifi­cering

Kommentar

Polyetenfolie

PELD

132 g

 9002-88-4

     

     

Polyetenfolie

vit MB

7 g

9002-88-4 + 13463 -67-7 + 557-05-1

     

     

Polyetenfolie

uv-stab MB

2 g

1843-05-6

     


Stenullsskiva

Stenull

1310 g

-

R38 S2, S36/37

     

Stenullsskiva

Lim (polyvinylacetat)

30 g

-Stenullsskiva

Glasfiberväv

70 g

-Stenullsskiva

Bakelit

30 g
Stenullsskiva

Mineralolja

3 g
Övriga upplysningar:      Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassifi­cering

Kommentar

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Övriga upplysningar:      

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

3) Annan avgränsning. Ange vad:      

Redovisningen avser enhet av varan st

Redovisad vara

Varans varugrupp

Varans
tillverkningsenhet

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan

Ej relevant

Råvara/insatsvara

Mängd och enhet

Kommentar

Polyetenfolie

140 g

     

Stenullsskiva

1443 g

     

     

     

     

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan

Ej relevant

Materialslag

Mängd och enhet

Kommentar

     

     

     

     

     

     

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Energislag

Mängd och enhet

Kommentar

El

<0,5 Wh

     

     

     

     

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Transportslag

Andel %

Kommentar

Bil

100

Huvuddelen av alla insatsvaror är lokalt producerade.

     

     

     

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Emissionsslag

Mängd och enhet

Kommentar

     

     

     

     

     

     

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Restprodukt

Avfalls­kod

Mängd

Andel som återvinns

Kommentar

Materialåter­vinns %

Energiåter­vinns %

Polyetenfolie

15 01 02

5 g

100%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

     

Övriga upplysningar: Uppstår inga emissioner vid tillverkningen av varan förutom vid produktionen av den el som förbrukas.


6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar: Vid montage utfört av leverantören återtar och om möjligt återanvänder leverantören emballaget. 

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Övriga upplysningar:      

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:

a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

10 år

15 år

25 år

>50 år

Kommentar

Erfarenhetsmässig referens.

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet       år

Övriga upplysningar: Polyetenfolien kan vid behov rekonditioneras efter 15 år, stenullsskivan har en livslängd på över 50 år.

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Lätt att demontera genom att lossa från uppfästningsanor-dningen 

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
     

Övriga upplysningar:      

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Produkten kan återanvändas genom att monteras på annan plats

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Polyetenfolien kan återvinnas, symbol PELD 04. Stenullen kan materialåtervinnas som isolering.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Polyetenfolien kan energiåtervinnas

Har leverantören restriktioner och rekom­men­da­tioner för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Rekommenderas att återvinna polyetenmaterialet samt återanvända stenullsskivan för isolerändamål.

Ange avfallskod för den levererade varan 17 06 04 stenull, 15 01 02 polyetenfolie

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda varan      

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:      


11 Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Varan avger inga emissioner

Typ av emission

Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h]

Mätmetod

Kommentar


4 veckor

26 veckor

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Ja

Nej

Värde      

Enhet      

Mätmetod:      

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Ja

Nej

Värde      

Enhet      

Mätmetod      

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Ja

Nej

Värde      

Enhet      

Mätmetod      

Övriga upplysningar: Polyetenfolien är fullständigt tät och släpper därför ej ut några emissioner från mineralullsskivan. Finns inga tillgängliga uppgifter på emissioner från polyetenfolien men den är godkänd för livsmedelskontakt enligt FDA och BGvv. Stenullsskivan är  klassificerad enligt det finska M1 systemet och understiger klart de angivna emissionsgränserna avseende formaldehyd, TVOC och ammoniak. Skivan klarar även de ställda kraven på formaldehyd emissioner gällande byggvaror och uppnår den strängaste klassen E1.

Bästsäljare

X

Tipsa en vän:

Minimera
Text
Direktlänk till denna sida
Länken ovan kommer att bakas in i ditt tips!