Akustik i 44 år!

X
Välkommen, 44 års arbete i branschen ger dig ett stort utbud av produkter. Hittar du inte vad du söker - ring 0500-491355!

Avancerad sökning:

Minimera
Fritext
Artikelnr
Namn
Leverantör
Färg
Format
Tjocklek
Artikelgrupp
Kanttyp
Placering
Montagesätt
 


BYGGVARUDEKLARATION BVD 3
enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation

Dokument-ID 0232-2:2

Varunamn

Absoflex Corner A Soft Twin 2400x600

Artikel-nr/ID-begrepp

0232-2

Varugrupp

Absoflex

Ny deklaration

Ändrad deklaration

Vid ändrad deklaration

Är varan förändrad?

Ändringen avser 4

Nej

Ja

Ändrad vara identifieras genom      

Upprättad/ändrad den 090212

Kontrollerad utan ändring den 090224

Övriga upplysningar: Ändringen har skett i form av komplettering av uppgifter, varan är ej förändrad

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn B&L Lund AB

Organisationsnr/DUNS-nr 5560978297

Adress Samuelsgården

52198 Broddetorp

Kontaktperson Bengt Lund

Telefon 0500-491355

Webbplats: www.absoflex.se

E-post bengt@bllund.se

Har företaget miljöledningssystem?

Ja

Nej

Företaget är certifierat enligt

ISO 9000

ISO 14000

Annat

Om ”annat”, specificera: Företaget har Svensk miljöbas certifiering.

Övriga upplysningar:  

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige

Om land ej kan anges, ange orsak      

Användningsområde Används som ljudabsorbent i lokaler där problem med buller av lågfrekventa ljud förekommer.

Finns säkerhetsdatablad för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Ange enligt kemikalie­inspektionens regelverk:

Klassificering      

Märkning      

Ej relevant

Är varan registrerad i BASTA?

Ja

Nej

Är varan miljömärkt?

Kriterier saknas

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Finns miljödeklaration typ III för varan?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:      

4 Innehåll (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens vita kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:

Ingående material/ Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassifi­cering

Kommentar

 Trevira CS tyg

Polyester, PES 

1000 g

     

     

     

Glasfiberväv

Glasfiber

514 g

     

     

     

Glasfiberväv finishing

Stärkelse, färgpigment

36 g
Lim

Etylen-vinylacetat

140 g

     

     


Stenullsskiva

Stenull

9040 g

-

R38 S2, S36/37

     

Stenullsskiva

Lim (polyvinylacetat)

154 g

-Stenullsskiva

Glasfiberväv

374 g

-Stenullsskiva

Bakelit

206 g
Stenullsskiva

Mineralolja

20 g
Tygförstärkning

Polyuretan i vattendispersion

80 g
Övriga upplysningar:


Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter

Ingående ämnen

Vikt
% alt g

EG-nr/ CAS-nr
(alt legering)

Klassifi­cering

Kommentar

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Övriga upplysningar:      

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten, och utflöden
(emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.

2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.

3) Annan avgränsning. Ange vad:      

Redovisningen avser enhet av varan st

Redovisad vara

Varans varugrupp

Varans
tillverkningsenhet

Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan

Ej relevant

Råvara/insatsvara

Mängd och enhet

Kommentar

Polyesterväv Trevira CS

1080 g

     

Stenullsskiva

10340 g

     

Lim

140 g

     

Glasfiberväv

550 g

     

Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan

Ej relevant

Materialslag

Mängd och enhet

Kommentar

     

     

     

     

     

     

Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Energislag

Mängd och enhet

Kommentar

El

<0,5 Wh

     

     

     

     

Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Transportslag

Andel %

Kommentar

Bil

100

Huvuddelen av alla insatsvaror är lokalt producerade.

     

     

     

Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Emissionsslag

Mängd och enhet

Kommentar

     

     

     

     

     

     

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar

Ej relevant

Restprodukt

Avfalls­kod

Mängd

Andel som återvinns

Kommentar

Materialåter­vinns %

Energiåter­vinns %

Stenull

17 06 04

240 g

100

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:

     

Övriga upplysningar: Uppstår inga emissioner vid tillverkningen av varan förutom de emissioner som uppstår vid produktionen av den el som förbrukas. 


6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Återtar leverantören emballage för varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Är leverantören ansluten till REPA?

Ej relevant

Ja

Nej

Övriga upplysningar: Vid montage utfört av leverantören återtar och om möjligt återanvänder leverantören emballaget. 

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera: Bör lagras i torra miljöer skyddad från väta.

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Övriga upplysningar:      

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Ställer varan krav på energitillförsel för drift?

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:      

Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:

a) Referenslivslängden
uppskattas vara cirka

5 år

10 år

15 år

25 år

>50 år

Kommentar

Erfarenhetsmässig referens.

b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet       år

Övriga upplysningar:  stenullsskivan har en livslängd på över 50 år.

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Lätt att demontera genom att lossa från uppfästningsanordningen 

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
     

Övriga upplysningar:      

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Produkten kan återanvändas genom att monteras på annan plats

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
 Stenullen kan materialåtervinnas som isolering, polyesterväven kan återvinnas som plast.

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Polyesterväven kan energiåtervinnas

Har leverantören restriktioner och rekom­men­da­tioner för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?

Ej relevant

Ja

Nej

Om ”ja”, specificera:
Rekommenderas att återanvända stenullsskivan för isolerändamål, samt materialåtervinna polyesterväven.

Ange avfallskod för den levererade varan 17 06 04 stenull

Är den levererade varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda varan      

Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?

Ja

Nej

Övriga upplysningar:      


11 Innemiljö (För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:

Varan avger inga emissioner

Typ av emission

Mängd [µg/m2h] alt [mg/m3h]

Mätmetod

Kommentar


4 veckor

26 veckor

     

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Kan varan ge upphov till eget buller?

Ej relevant

Ja

Nej

Värde      

Enhet      

Mätmetod:      

Kan varan ge upphov till elektriska fält?

Ej relevant

Ja

Nej

Värde      

Enhet      

Mätmetod      

Kan varan ge upphov till magnetiska fält?

Ej relevant

Ja

Nej

Värde      

Enhet      

Mätmetod      

Övriga upplysningar: Stenullsskivan är klassificerad enligt M1 understiger klart de angivna emissionsgränserna avseende formaldehyd, TVOC och ammoniak. Skivan klarar även de ställda kraven på formaldehyd emissioner gällande byggvaror och uppnår den strängaste klassen E1. Trevira CS tyget’s formaldehydemissioner understiger 50 ppm vid mätning enligt Japanese Law 112.

Glasfiberväven uppnår de humanekologiska kraven enligt Oeko-Tex Standard 100 för att klassas som användbar för babyartiklar, vilket är den mest humanekologiska klassen möjlig att uppnå.

Bästsäljare

X

Tipsa en vän:

Minimera
Text
Direktlänk till denna sida
Länken ovan kommer att bakas in i ditt tips!